Structure در زبان C

پست امروز درباره structure ها در زبان C است.structure یا ساختار به ما اجازه می دهد یک نوع داده ترکیبی از تعدادی داده  مرتبط با یکدیگر بسازیم.برای روشن تر شدن این موضوع، structure را با پیاده سازی یک برنامه معرفی می کنیم. قصد داریم یک برنامه برای کار با اعداد مختلط در زبان C بنویسیم.برنامه […]