مختصات قطبی، رز های قطبی و چند منحنی دیگر

 

اغلب در ریاضیات عادت داریم با مختصات دکارتی کار کنیم. شاید بتوان گفت اغلب در محاسبات کاربردی ریاضیات استفاده از مختصات دکارتی کار را راحت تر می کند. با این وجود تحلیل بسیاری از پدیده ها و موقعیت ها در مختصات دکارتی سخت و طاقت فرسا است. برای مثال تحلیل حرکت سیارات منظومه شمسی. در مواردی شبیه به این می توان از یک دستگاه مختصات دیگر استفاده کرد که دستگاه مختصات قطبی(Polar Coordinate system) نام دارم.