Structure در زبان C


پست امروز درباره structure ها در زبان C است.structure یا ساختار به ما اجازه می دهد یک نوع داده ترکیبی از تعدادی داده  مرتبط با یکدیگر بسازیم.برای روشن تر شدن این موضوع، structure را با پیاده سازی یک برنامه معرفی می کنیم.

قصد داریم یک برنامه برای کار با اعداد مختلط در زبان C بنویسیم.برنامه ما قادر به انجام برخی محاسبات معمول با اعداد مختلط خواهد بود

مختصات قطبی، رز های قطبی و چند منحنی دیگر

 

اغلب در ریاضیات عادت داریم با مختصات دکارتی کار کنیم. شاید بتوان گفت اغلب در محاسبات کاربردی ریاضیات استفاده از مختصات دکارتی کار را راحت تر می کند. با این وجود تحلیل بسیاری از پدیده ها و موقعیت ها در مختصات دکارتی سخت و طاقت فرسا است. برای مثال تحلیل حرکت سیارات منظومه شمسی. در مواردی شبیه به این می توان از یک دستگاه مختصات دیگر استفاده کرد که دستگاه مختصات قطبی(Polar Coordinate system) نام دارم.